• Mysteries of Barcelona (I)

  We propose a night out in which to know what happened on Estruch Street, one of the busiest places in the Middle Ages and most unknown today, we will reveal why we named Portal de l'Angel, the mystery of the church of Santa Anna, the energies trapped in the Plaza de St Felip Neri, where [...] Continue Reading
 • Misteris de Barcelona (I)

  En aquest itinerari cultural descobrirem la història menys coneguda de la ciutat de Barcelona, la qual es nodreix de les llegendes arrelades en el folklore popular. Us proposem una sortida nocturna en què conèixer què passava al carrer Estruch, un dels llocs més transitats en l'Edat Mitjana i més desconeguts en l'actualitat, desvetllarem el perquè [...] Continue Reading
 • Misterios de Barcelona (I)

  En este itinerario cultural descubriremos la historia menos conocida de la ciudad de Barcelona, la que se nutre de las leyendas arraigadas en el folklore popular. Os proponemos una salida nocturna en la que conocer qué ocurría en la calle Estruch, uno de los lugares más transitados en la Edad Media y más desconocidos en [...] Continue Reading
 • Misterios de Barcelona (II)

  Os proponemos la segunda parte de misterios, leyendas y fantasmas de la Barcelona medieval . Se trata de un recorrido de 1h30min en el que descubriremos pozos infernales, conoceremos la historia de la mala hija, buscaremos el alma en pena de Jordi Nas, las logias masónicas, donde se ubicaba la médium irlandesa, la historia de [...] Continue Reading
 • Mysteries of Barcelona (II)

  We propose you the second part of mysteries, legends and ghosts of the medieval Barcelona. Will take 1h30min in which we will discover the infernals wells, we will also discover the tale of the bad daughter, will look for the soul of Jordi's Nas, the masonic lodges, where it was situated the Irish medium, the [...] Continue Reading
 • Misteris de Barcelona (II)

  Us proposem la segona part de misteris, llegendes i fantasmes de la Barcelona medieval. Es tracta d'un recorregut de 1h30min en el qual descobrirem pous infernals, coneixerem la història de la mala filla, buscarem l'ànima en pena de Jordi Nas, les llotges maçoniques, on se situava la mèdium irlandesa, la història de la ressuscitada de [...] Continue Reading
 • Portal de l’Angel a medieval path

  Portal de l'Angel a medieval path is a way of rediscovering Barcelona and know why the names of some of the most commercial avenues of the city ... You know why it's called the Portal de l'Angel? So, this route will discover cultural history, and why not? also some mysteries of some of the most [...] Continue Reading
 • El Portal de l’Àngel una via d’accés medieval

  El portal de l'Àngel una via d'accés medieval és una forma de redescobrir Barcelona i conèixer el perquè dels noms d'algunes de les vies més comercials de la ciutat... Saps per què es diu el Portal de l'Àngel? Així, en aquesta ruta cultural coneixerem la història, i per què no? També alguns misteris d'alguns dels [...] Continue Reading
 • El Portal del Ángel, una vía de acceso medieval

  El portal del Ángel una vía de acceso medieval es una forma de redescubrir Barcelona y conocer el porqué de los nombres de algunas de las vías más comerciales de la ciudad ... ¿Sabes por qué se llama el Portal del Ángel? En esta ruta cultural conoceremos la historia, y por qué no? También algunos [...] Continue Reading
 • Raval II : “Terracotta and ornamental irons”

  The neighborhood of “Raval” is situated in the left side of the Rambles of Barcelona, limited by the Parallel and the Ronda Sant Pau and Sant Antoni, as well as for the street Pelai. The current configuration of the neighbourhood is intimately tied with to the roman domination, that determined the consolidation and new building [...] Continue Reading
 • Raval II, La terracota y los hierros ornamentales

  El barrio del Raval está situado en el lado poniente de Las Ramblas de Barcelona, limitado por el Paralelo y las Rondas de San Pablo y San Antonio, así como por la calle Pelayo. La actual configuración del barrio está íntimamente ligada con al dominación romana, que determinó la consolidación y nueva construcción de toda [...] Continue Reading
 • Raval II “Terracota i ferros ornamentals”

  L'abandó de les residències senyorials, el trasllat de les indústries a altres llocs de la ciutat, o fins i tot fora d'aquesta, i les diferents onades d'immigració al llarg del passat i recent segle, van anant deteriorant el barri cap a la marginació que encara avui dia sofreix. El barri del Raval està situat al [...] Continue Reading
 • Non-verbal language

  Our expressions, gestures and positions communicating even more than what we say. In this session we will learn the importance of nonverbal communication and identify the main types of gestures. The most important thing to learn how we can improve our ability to communicate we Coptic nonverbal language. This focuses cut off 93% of communication: [...] Continue Reading
 • Llenguatge corporal

  Les nostres expressions, gestos i posicions comuniquen tant o més que el que diem. En aquesta sessió aprendrem la importància que té la comunicació no verbal i identificarem els principals tipus de gestos. El més important, aprendrem de quina manera podem millorar la nostra capacitat de comunicar tenint en compte el llenguatge no verbal. Així [...] Continue Reading
 • Lenguaje no verbal

  Nuestras expresiones, gestos y posiciones comunican tanto o más que lo que decimos. En esta sesión aprenderemos la importancia que tiene la comunicación no verbal e identificaremos los principales tipos de gestos. Lo más importante, aprenderemos cómo podemos mejorar nuestra capacidad de comunicar teniendo en cuenta el lenguaje no verbal. Así pues, este taller se [...] Continue Reading
 • Mercats de Barcelona (I)

  Iniciem amb aquesta ruta un seguit de visites a l'entorn dels mercats municipals de Barcelona per conèixer no només la seva estructura i funcionament, sinó també les famílies que encara queden des dels seus orígens i la importància dels mateixos davant els canvis de la societat. Avui visitarem: Mercat de St Antoni, Mercat de la [...] Continue Reading
 • Markets of Barcelona (I)

  Please translate in en: 2009 We started with this route a series of visits around the municipal markets of Barcelona to know not only its structure and functioning, but also the families that remain from their origins and the importance of them in the face of changes in society. Today we will visit: Mercat de [...] Continue Reading
 • Mercados de Barcelona (I)

  Iniciamos con esta ruta una serie de visitas en torno a los mercados municipales de Barcelona para conocer no solo su estructura y funcionamiento, sino también las familias que aún quedan desde sus orígenes y la importancia de los mismos frente a los cambios de la sociedad. Hoy visitaremos: Mercat de St Antoni, Mercat de [...] Continue Reading
 • Table talks, English

  Contrasting views is always enriching and interesting. Vennmón's table talks can openly talk about any current topic, but attention !, all in English. It will be in situ where we will decide on the topic on which we will talk for two hours. We want to know what you think about all the issues and [...] Continue Reading
 • Table talks, anglès

  Contraposar punts de vista és sempre enriquidor i interessant. En els table talks de Vennmón podrem parlar obertament sobre qualsevol temàtica d’actualitat, però atenció!, tot en anglès. Serà in situ on decidirem la temàtica sobre la qual parlarem durant dues hores. Volem saber què en penses tu de tots els temes i…ho debatrem. Estàs preparat? T’hi [...] Continue Reading