• Mercats de Barcelona (I)

  Iniciem amb aquesta ruta un seguit de visites a l'entorn dels mercats municipals de Barcelona per conèixer no només la seva estructura i funcionament, sinó també les famílies que encara queden des dels seus orígens i la importància dels mateixos davant els canvis de la societat. Avui visitarem: Mercat de St Antoni, Mercat de la [...] Continue Reading
 • Markets of Barcelona (I)

  Please translate in en: 2009 We started with this route a series of visits around the municipal markets of Barcelona to know not only its structure and functioning, but also the families that remain from their origins and the importance of them in the face of changes in society. Today we will visit: Mercat de [...] Continue Reading
 • Mercados de Barcelona (I)

  Iniciamos con esta ruta una serie de visitas en torno a los mercados municipales de Barcelona para conocer no solo su estructura y funcionamiento, sino también las familias que aún quedan desde sus orígenes y la importancia de los mismos frente a los cambios de la sociedad. Hoy visitaremos: Mercat de St Antoni, Mercat de [...] Continue Reading
 • Portal de l’Angel a medieval path

  Portal de l'Angel a medieval path is a way of rediscovering Barcelona and know why the names of some of the most commercial avenues of the city ... You know why it's called the Portal de l'Angel? So, this route will discover cultural history, and why not? also some mysteries of some of the most [...] Continue Reading
 • El Portal de l’Àngel una via d’accés medieval

  El portal de l'Àngel una via d'accés medieval és una forma de redescobrir Barcelona i conèixer el perquè dels noms d'algunes de les vies més comercials de la ciutat... Saps per què es diu el Portal de l'Àngel? Així, en aquesta ruta cultural coneixerem la història, i per què no? També alguns misteris d'alguns dels [...] Continue Reading
 • El Portal del Ángel, una vía de acceso medieval

  El portal del Ángel una vía de acceso medieval es una forma de redescubrir Barcelona y conocer el porqué de los nombres de algunas de las vías más comerciales de la ciudad ... ¿Sabes por qué se llama el Portal del Ángel? En esta ruta cultural conoceremos la historia, y por qué no? También algunos [...] Continue Reading
 • Mysteries of Barcelona (I)

  We propose a night out in which to know what happened on Estruch Street, one of the busiest places in the Middle Ages and most unknown today, we will reveal why we named Portal de l'Angel, the mystery of the church of Santa Anna, the energies trapped in the Plaza de St Felip Neri, where [...] Continue Reading
 • Misteris de Barcelona (I)

  En aquest itinerari cultural descobrirem la història menys coneguda de la ciutat de Barcelona, la qual es nodreix de les llegendes arrelades en el folklore popular. Us proposem una sortida nocturna en què conèixer què passava al carrer Estruch, un dels llocs més transitats en l'Edat Mitjana i més desconeguts en l'actualitat, desvetllarem el perquè [...] Continue Reading
 • Misterios de Barcelona (I)

  En este itinerario cultural descubriremos la historia menos conocida de la ciudad de Barcelona, la que se nutre de las leyendas arraigadas en el folklore popular. Os proponemos una salida nocturna en la que conocer qué ocurría en la calle Estruch, uno de los lugares más transitados en la Edad Media y más desconocidos en [...] Continue Reading
 • Table talks, English

  Contrasting views is always enriching and interesting. Vennmón's table talks can openly talk about any current topic, but attention !, all in English. It will be in situ where we will decide on the topic on which we will talk for two hours. We want to know what you think about all the issues and [...] Continue Reading
 • Table talks, anglès

  Contraposar punts de vista és sempre enriquidor i interessant. En els table talks de Vennmón podrem parlar obertament sobre qualsevol temàtica d’actualitat, però atenció!, tot en anglès. Serà in situ on decidirem la temàtica sobre la qual parlarem durant dues hores. Volem saber què en penses tu de tots els temes i…ho debatrem. Estàs preparat? T’hi [...] Continue Reading
 • Table talks, inglés

  Contraponer puntos de vista es siempre enriquecedor e interesante. En los table talks de Vennmón podremos hablar abiertamente sobre cualquier temática de actualidad, pero ojo!, todo en inglés. Será in situ donde decidiremos la temática sobre la que hablaremos durante dos horas. Queremos saber qué opinas tú de todos los temas y ... lo debatiremos. ¿Estás [...] Continue Reading
 • Misterios de Barcelona (II)

  Os proponemos la segunda parte de misterios, leyendas y fantasmas de la Barcelona medieval . Se trata de un recorrido de 1h30min en el que descubriremos pozos infernales, conoceremos la historia de la mala hija, buscaremos el alma en pena de Jordi Nas, las logias masónicas, donde se ubicaba la médium irlandesa, la historia de [...] Continue Reading
 • Misteris de Barcelona (II)

  Us proposem la segona part de misteris, llegendes i fantasmes de la Barcelona medieval. Es tracta d'un recorregut de 1h30min en el qual descobrirem pous infernals, coneixerem la història de la mala filla, buscarem l'ànima en pena de Jordi Nas, les llotges maçoniques, on se situava la mèdium irlandesa, la història de la ressuscitada de [...] Continue Reading
 • Mysteries of Barcelona (II)

  We propose you the second part of mysteries, legends and ghosts of the medieval Barcelona. Will take 1h30min in which we will discover the infernals wells, we will also discover the tale of the bad daughter, will look for the soul of Jordi's Nas, the masonic lodges, where it was situated the Irish medium, the [...] Continue Reading
 • Mysteries, legends and ghosts of Barcelona (IV)

  In this route, we will discover the most unknown history of the city of Barcelona. We will go over this streets by the hand of the ballads and the chronicle of the city, with the writings of Joan Amades or Pellicer to know these illustrate characters even if they are not so well known, they [...] Continue Reading
 • Misterios, leyendas y fatasmas de Barcelona (IV)

  En esta rutas, pretendemos descubrir la historia más desconocida de la ciudad de Barcelona. Recorrer sus calles de la mano del romancero, de las crónicas de la ciudad, de los escritos de Joan Amades o Pellicer para conocer esos personajes ilustres y no tan conocidos que dejaron huella, incluso después de su muerte. Una manera [...] Continue Reading
 • Misteris, llegendes i fantasmes de Barcelona (IV)

  En aquesta ruta pretenem descobrir la història més desconeguda de la ciutat de Barcelona. Recórrer els seus carrers de la mà del romancer, de les cròniques de la ciutat, dels escrits de Joan Amades o Pellicer per conèixer aquests personatges il·lustres i no tan coneguts que van deixar petjada, fins i tot després de la [...] Continue Reading
 • Misterios de Barcelona (III)

  Seguimos descubriendo la historia más desconocida de la ciudad de Barcelona, a través de sus misterios, sus leyendas y sus fantasmas. En esta ocasión pasearemos por el barrio de La Ribera, donde descubriremos la Casa de las almas amantes, la casa de los exorcismos, el Pº de la inquisición, el apararecido del Born, el fantasma [...] Continue Reading
 • Misteris de Barcelona (III)

  Seguim descobrint la història més desconeguda de la ciutat de Barcelona, a través dels seus misteris, les seves llegendes i els seus fantasmes. En aquesta ocasió passejarem pel barri de la Ribera, on descobrirem la Casa de les ànimes amants, la casa dels exorcismes, el Pº de la inquisició, el apararecido del Born, el fantasma de [...] Continue Reading