• Viaje a Lyon

  Vamos a practicar francés en Lyon! En esta ocasión os animamos a practicar francés descubriendo una de las ciudades más emblemáticas de Francia. Entre el Saone y el Rhone, la antigua capital de los Galia, de la seda y del cine, se ha convertido en una de las ciudades más relevantes de Francia sobre el [...] Continue Reading
 • Trip to Lyon

  Let's practice French in Lyon! On this occasion we encourage you to practice French while discovering one of the most emblematic cities in France. Between Saone and Rhone, the ancient capital of Gaul, silk and cinema, has become one of the most important cities in France on the economic, gastronomic but, at the same time, [...] Continue Reading
 • Viatge a Lyon

  Anem a practicar francès a Lyon! En aquesta ocasió us animem a practicar francès tot descobrint una de les ciutats més emblemàtiques de França. Entre el Saone i el Rhone, l'antiga capital de la Gàl·lia, de la seda i del cinema, ha esdevingut una de les ciutats més rellevants de França sobre el pla econòmic, [...] Continue Reading
 • The Jews, the Call from Barcelona

  In medieval Barcelona we find people from all over the world: Occitan, Spanish, French, English, Italian, etc. Most are Christians, but there is an important Jewish community that lives in the “Call”. Their relationships used to be more towards coexistence than to the conflict, however, there were no specific outbreaks of anti-Semitism, which led to [...] Continue Reading
 • Los judíos, el Call de Barcelona

  En la Barcelona medieval encontramos gentes de todas partes: occitanos, castellanos, franceses, ingleses, italianos,etc.  La mayoría son cristianos, pero existe una importante comunidad judía que vive en el Call. Sus relaciones solían tender más hacia la coexistencia que hacia el conflicto. No obstante, no faltaron estallidos puntuales de antisemitismo, que provocaron la "Disputa de Barcelona" [...] Continue Reading
 • Els jueus, el Call de Barcelona

  A la Barcelona medieval trobem gent de tot arreu: occitans, castellans, francesos, anglesos, italians, etc. La majoria són cristians, però hi ha una important comunitat jueva que viu al Call. Les seves relacions solien ser més cap a la coexistència que cap al conflicte, no obstant això, no van faltar esclats puntuals d’antisemitisme, que van [...] Continue Reading
 • Discovering Puig i Cadafalch

  In this cultural route we will review the figure of Josep Puig i Cadafalch, architect of reference of modernism. We will visit its main worl in the Barcelona area: the history of its owners, the symbolism of the facades and enter in several buildings if they are open. Discover Puig i Cadafalch in its purest [...] Continue Reading
 • Descobrint a Puig i Cadafalch

  Sortida on repassarem la figura d'en Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de referència del modernisme. Visitarem les seves principals obres a l'Eixample barceloní: la història dels seus propietaris, el simbolisme de les façanes i entrarem a diverses finques si són obertes. Descobreix Puig i Cadafalch en estat pur.   Estat: ACTIU Data: 1 de setembre del 2018 [...] Continue Reading
 • Descubriendo a Puig i Cadafalch

  Salida donde repasaremos la figura de Josep Puig i Cadafalch, arquitecto de referencia del modernismo. Visitaremos sus principales obras en el Eixample barcelonés: la historia de sus propietarios, el simbolismo de las fachadas y entraremos en varias fincas si son abiertas. Descubre Puig i Cadafalch en estado puro. Estado: ACTIVO Fecha:  1 septimebre del 2018 [...] Continue Reading
 • La muralla del s.XIII enclave y misterios

  Los Misterios de la primera muralla medieval de Barcelona. Partiendo de la Plaza de Catalunya descubriremos el ermitaño que encontró la Moreneta en Montserrat. Bajaremos por las Ramblas parandonos en cada una de las puertas medievales de la muralla del siglo XIII y los puentes con los que se sorteaba la Riera de Mallá. Los [...] Continue Reading
 • La muralla del s.XIII enclavament i misteris

  Els Misteris de la primera muralla medieval de Barcelona. Partint de la Plaça de Catalunya descobrirem l'ermità que va trobar la Moreneta a Montserrat. Baixarem per la Rambla aturant en cadascuna de les portes medievals de la muralla del segle XIII i els ponts amb els quals es sortejava la Riera de Malla. Els Misteris [...] Continue Reading
 • The wall of the 13th century enclave and mysteries

  The Mysteries of the first medieval wall of Barcelona. Starting from the Plaza de Catalunya we will discover the hermit that found the Moreneta in Montserrat. We will go down the Ramblas, stopping at each of the medieval doors of the 13th century wall and the bridges with which the Riera de Mallá was raffled. [...] Continue Reading
 • L’intens olor a mar: la Barceloneta

  La Barceloneta va ser tot aigua fins al s. XVIII. El terreny que actualment ocupa el barri s'ha anat creant amb el temps, començant amb la construcció d'un primer dic al s. XIV i el primer port en el s. XVII quan l'illa de Mayals va quedar unida a la ciutat, on van col·locar la [...] Continue Reading
 • El intenso olor a mar: la Barceloneta

  La Barceloneta fue todo agua hasta el s XVIII. El terreno que actualmente ocupa el barrio se ha ido creando con el tiempo, comenzando con la construcción de un primer dique en el s.XIV y el primer puerto en el s. XVII cuando la Isla de Mayals quedó unida a la ciudad, donde colocaron la [...] Continue Reading
 • The intense scent of the sea: La Barceloneta

  The Barceloneta was all water until the s. XVIII. The land that currently occupies the neighborhood has been created over time, beginning with the construction of a first dam in the s. XIV and the first port in the s. XVII when the island of Mayals was united to the city, where they placed the [...] Continue Reading
 • Paths of slaves

  There are two stages of slaves in Barcelona. One in the Middle Ages, when the slaves meant 10% of the city's population. The other is linked to the commercial activity that was generated with the American colonies at the end of the s. XVIII and in which the figure of "negrer" arose, who captured the [...] Continue Reading
 • Camins d’esclaus

  Hi ha dos períodes d'esclaus a Barcelona. Un a l'Edat Mitjana, quan els esclaus significaven el 10% de la població de la ciutat. L'altra està vinculada a l'activitat comercial que es va generar amb les colònies americanes a finals del s. XVIII i en la qual va sorgir la figura del "negrer", qui capturava els [...] Continue Reading
 • Caminos de esclavos

  Existen dos etapas de esclavos en Barcelona. Una en la Edad Media, cuando los esclavos significaban el 10% de la población de la ciudad. La otra está vinculada a la actividad comercial que se generó con las colonias americanas a finales del s XVIII y en la que surgió la figura del "negrero", quien capturaba [...] Continue Reading
 • Poblenou, orchards and factories

  On this route, we suggest you discover how this emblematic Barcelona quarter went from being a site full of orchards to an industrial area that ended up being known as "the Catalan Manchester". Cradle of workers' and trade unionist  movements. Its streets hide more than one story to discover as some of the illustrious graves [...] Continue Reading
 • Poblenou, horts i fàbriques

  En aquesta ruta us proposem descobrir com aquesta emblemàtica barriada de Barcelona va passar de ser un solar ple d'horts a una zona industrial que va acabar sent coneguda com "el Manchester català". Cuna de moviments obrers i sindicalistes. Els seus carrers amaguen més d'una història per descobrir com algunes de les tombes il·lustres del [...] Continue Reading