• Mysteries of Barcelona (II)

  We propose you the second part of mysteries, legends and ghosts of the medieval Barcelona. Will take 1h30min in which we will discover the infernals wells, we will also discover the tale of the bad daughter, will look for the soul of Jordi's Nas, the masonic lodges, where it was situated the Irish medium, the [...] Continue Reading
 • Misteris de Barcelona (II)

  Us proposem la segona part de misteris, llegendes i fantasmes de la Barcelona medieval. Es tracta d'un recorregut de 1h30min en el qual descobrirem pous infernals, coneixerem la història de la mala filla, buscarem l'ànima en pena de Jordi Nas, les llotges maçoniques, on se situava la mèdium irlandesa, la història de la ressuscitada de [...] Continue Reading
 • Misterios de Barcelona (II)

  Os proponemos la segunda parte de misterios, leyendas y fantasmas de la Barcelona medieval . Se trata de un recorrido de 1h30min en el que descubriremos pozos infernales, conoceremos la historia de la mala hija, buscaremos el alma en pena de Jordi Nas, las logias masónicas, donde se ubicaba la médium irlandesa, la historia de [...] Continue Reading
 • Mysteries of Barcelona (III)

  We continue to discover the most unknown history of the city of Barcelona, through its mysteries, its legends and its ghosts. On this occasion we will stroll through the neighborhood of La Ribera, where we will discover the House of Loving Souls, the House of Exorcisms, the Pº of the Inquisition, the ghost of the El [...] Continue Reading
 • Misteris de Barcelona (III)

  Seguim descobrint la història més desconeguda de la ciutat de Barcelona, a través dels seus misteris, les seves llegendes i els seus fantasmes. En aquesta ocasió passejarem pel barri de la Ribera, on descobrirem la Casa de les ànimes amants, la casa dels exorcismes, el Pº de la inquisició, el apararecido del Born, el fantasma de [...] Continue Reading
 • Misterios de Barcelona (III)

  Seguimos descubriendo la historia más desconocida de la ciudad de Barcelona, a través de sus misterios, sus leyendas y sus fantasmas. En esta ocasión pasearemos por el barrio de La Ribera, donde descubriremos la Casa de las almas amantes, la casa de los exorcismos, el Pº de la inquisición, el apararecido del Born, el fantasma [...] Continue Reading
 • Mysteries, legends and ghosts of Barcelona (IV)

  In this route, we will discover the most unknown history of the city of Barcelona. We will go over this streets by the hand of the ballads and the chronicle of the city, with the writings of Joan Amades or Pellicer to know these illustrate characters even if they are not so well known, they [...] Continue Reading
 • Misteris, llegendes i fantasmes de Barcelona (IV)

  En aquesta ruta pretenem descobrir la història més desconeguda de la ciutat de Barcelona. Recórrer els seus carrers de la mà del romancer, de les cròniques de la ciutat, dels escrits de Joan Amades o Pellicer per conèixer aquests personatges il·lustres i no tan coneguts que van deixar petjada, fins i tot després de la [...] Continue Reading
 • Misterios, leyendas y fatasmas de Barcelona (IV)

  En esta rutas, pretendemos descubrir la historia más desconocida de la ciudad de Barcelona. Recorrer sus calles de la mano del romancero, de las crónicas de la ciudad, de los escritos de Joan Amades o Pellicer para conocer esos personajes ilustres y no tan conocidos que dejaron huella, incluso después de su muerte. Una manera [...] Continue Reading
 • Raval II “Terracota i ferros ornamentals”

  L'abandó de les residències senyorials, el trasllat de les indústries a altres llocs de la ciutat, o fins i tot fora d'aquesta, i les diferents onades d'immigració al llarg del passat i recent segle, van anant deteriorant el barri cap a la marginació que encara avui dia sofreix. El barri del Raval està situat al [...] Continue Reading
 • Raval II : “Terracotta and ornamental irons”

  The neighborhood of “Raval” is situated in the left side of the Rambles of Barcelona, limited by the Parallel and the Ronda Sant Pau and Sant Antoni, as well as for the street Pelai. The current configuration of the neighbourhood is intimately tied with to the roman domination, that determined the consolidation and new building [...] Continue Reading
 • Raval II, La terracota y los hierros ornamentales

  El barrio del Raval está situado en el lado poniente de Las Ramblas de Barcelona, limitado por el Paralelo y las Rondas de San Pablo y San Antonio, así como por la calle Pelayo. La actual configuración del barrio está íntimamente ligada con al dominación romana, que determinó la consolidación y nueva construcción de toda [...] Continue Reading
 • Mujer, fábrica y familia (II)

  Fábricas, comercios, casas y espacios públicos se adaptaron a unos gustos que cambiaban mientras la Revolución Industrial era un hecho. Este itinerario pretende mostrar esos cambios en un nuevo concepto de urbanismo empresarial con la visita a la Colonia Güell, recorreremos los edificios singulares y de gran belleza creados por los arquitectos modernistas de la [...] Continue Reading
 • Dona, fàbrica i família (II)

  Fàbriques, comerços, l'arquitectura de les cases i els espais públics s'adapten a unes tendències socials que canviaven mentre que la Revolució Industrial era ja un fet. Aquest itinerari pretén mostrar els canvis en un nou concepte d'urbanisme empresarial, en la visita en la Colònia Güell recorrerem els edificis singulars i de gran bellesa creats pels [...] Continue Reading
 • Women, factory and family (II)

  Factories, shops, the architecture of the houses and public spaces adapt to changing social trends while the Industrial Revolution was already a fact. This tour aims to show the changes in a new concept of urban planning firm, visit the Colonia Guell touring the beautiful and unique buildings created by architects of the modernist era [...] Continue Reading
 • Dona, fàbrica i família (I)

  La revolució industrial dels s. XVIII i XIX, va canviar profundament no només la ciutat de Barcelona, sinó la seva societat, concretament el paper de la dona dins del nucli familiar. Avui recorrerem al Barri de Sant Pere, per reconèixer aquests canvis, encara visibles a la ciutat. Estat: REALITZAT Data: 23 de novembre de 2019 Horari: [...] Continue Reading
 • Woman, factory and family (I)

  The industrial revolution of the  XVIII and XIX century changed deeply not only the city of Barcelona, but also his society, specifically the role of the woman in the familiar core. Today we will resort the Neighbourhood of Sant Pere, to recognise these changes that  still visible on the city. State: DONE Date: 23th November [...] Continue Reading
 • Mujer, fábrica y familia (I)

  La revolución industrial de los s. XVIII y XIX, cambió profundamente no solo la ciudad de Barcelona, sino su sociedad, concretamente el rol de la mujer dentro del núcleo familiar. Hoy recorreremos el Barrio de Sant Pere para reconocer estos cambios aún visibles en la ciudad. Estado: REALIZADO Fecha: 23 de noviembre del 2019 Horario: [...] Continue Reading
 • Table talks, English

  Contrasting views is always enriching and interesting. Vennmón's table talks can openly talk about any current topic, but attention !, all in English. It will be in situ where we will decide on the topic on which we will talk for two hours. We want to know what you think about all the issues and [...] Continue Reading
 • Table talks, anglès

  Contraposar punts de vista és sempre enriquidor i interessant. En els table talks de Vennmón podrem parlar obertament sobre qualsevol temàtica d’actualitat, però atenció!, tot en anglès. Serà in situ on decidirem la temàtica sobre la qual parlarem durant dues hores. Volem saber què en penses tu de tots els temes i…ho debatrem. Estàs preparat? T’hi [...] Continue Reading