• Measures of containment COVID-19

  As a result of activation coronavirus containment measures, Vennmón intercanvis lingüístics will be closed until further notice. On March 14, 2020, the containment measures announced by the Government of the Generalitat are: The Government of the Generalitat has announced the confinement of all Catalonia and it will ask the State to close ports, airports and [...] Continue Reading
 • Mesures de contenció COVID-19

  A conseqüència de l'activació de les mesures de contenció del coronavirus Vennmón intercanvis lingüístics romandrà tancat fins a nou avís. A data de 14 de març de 2020 les mesures de contenció que ha anunciat el Govern de la Generalitat són les següents: El Govern de la Generalitat ha anunciat el confinament de tot Catalunya. Demanarà a [...] Continue Reading
 • Medidas de contención COVID-19

  A consecuencia de la activación de las medidas de contención del coronavirus Vennmón intercanvis lingüístics permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. A fecha de 14 de marzo de 2020 las medidas de contención que ha anunciado el Govern de la Generalitat son las siguientes: El Govern de la Generalitat ha anunciado el confinamiento de toda Catalunya [...] Continue Reading
 • L’intens olor a mar: la Barceloneta

  La Barceloneta va ser tot aigua fins al s. XVIII. El terreny que actualment ocupa el barri s'ha anat creant amb el temps, començant amb la construcció d'un primer dic al s. XIV i el primer port en el s. XVII quan l'illa de Mayals va quedar unida a la ciutat, on van col·locar la [...] Continue Reading
 • El intenso olor a mar: la Barceloneta

  La Barceloneta fue todo agua hasta el s XVIII. El terreno que actualmente ocupa el barrio se ha ido creando con el tiempo, comenzando con la construcción de un primer dique en el s.XIV y el primer puerto en el s. XVII cuando la Isla de Mayals quedó unida a la ciudad, donde colocaron la [...] Continue Reading
 • The intense scent of the sea: La Barceloneta

  The Barceloneta was all water until the s. XVIII. The land that currently occupies the neighborhood has been created over time, beginning with the construction of a first dam in the s. XIV and the first port in the s. XVII when the island of Mayals was united to the city, where they placed the [...] Continue Reading
 • De los jardines de Gràcia a Lesseps: descubriendo Gràcia

  Gràcia nace en el 1626 cuando se estableció el noviciado de los Carmelitas Descalzos en el Convento de Nuestra Señora de Gràcia, conocido popularmente como Els Josepets porque la advocación de la orden era a San José, y los novicios jovencitos. Este paseo se inicia en "Els Jardinets de Gràcia" y llega hasta la Plaça [...] Continue Reading
 • Des dels Jardinets a Lesseps: descobrint Gràcia

  Gràcia neix en el 1626 quan es va establir el noviciat dels Carmelites Descalços en el Convent de La nostra Senyora de Gràcia, conegut popularment com Els Josepets perquè l'advocació de l'ordre era a San José, i els novicis jovenets. Aquest passeig s'inicia en "Els Jardinets de Gràcia" i arriba fins a la Plaça Lesseps, [...] Continue Reading
 • From the gardens of Gràcia to Lesseps: discovering Gràcia

  Gràcia was born in 1626 when the novitiate of the Discalced Carmelites was established in the Convent of Our Lady of Gràcia, popularly known as Els Josepets because the dedication of the order was to San José, and the young novices. This walk starts at "Els Jardinets de Gràcia" and goes to the Plaça Lesseps, [...] Continue Reading
 • The oil of olive: the liquid gold of the Mediterranean diet

  The oil of olive is one of the pillars of the Mediterranean diet, recognised all over like one of the healthiest and balanced; a gastronomic an age-old culinary tradition that has modelled our landscapes and has marked the rhythm of the time of the rural surroundings along the centuries. With all this, meet enough the [...] Continue Reading
 • L’oli d’oliva: l’or líquid de la dieta mediterrània

  L'oli d'oliva és un dels pilars de la dieta mediterrània, reconeguda arreu com una de les més saludables i equilibrades; una tradició gastronòmica mil·lenària que ha modelat els nostres paisatges i ha marcat el ritme del temps dels entorns rurals al llarg dels segles. Amb tot això, coneixem prou l'anomenat "or líquid"? Quines són les [...] Continue Reading
 • El aceite de oliva: el oro líquido de la dieta mediterránea

  El aceite de oliva es uno de los pilares de la dieta mediterránea, reconocida por todas partes como una de las más saludables y equilibradas; una tradición gastronómica milenaria que ha modelado nuestros paisajes y ha marcado el ritmo del tiempo de los entornos rurales a lo largo de los siglos. Con todo esto, conocemos [...] Continue Reading
 • Poblenou, from the roof to the industrial archeology

  On this route, we suggest you discover how this emblematic Barcelona quarter went from being a site full of orchards to an industrial area that ended up being known as "the Catalan Manchester". Cradle of workers' and trade unionist  movements. Its streets hide more than one story to discover as some of the illustrious graves [...] Continue Reading
 • Poblenou, del teulat a l’arqueologia industrial

  En aquesta ruta us proposem descobrir com aquesta emblemàtica barriada de Barcelona va passar de ser un solar ple d'horts a una zona industrial que va acabar sent coneguda com "el Manchester català". Cuna de moviments obrers i sindicalistes. Els seus carrers amaguen més d'una història per descobrir com algunes de les tombes il·lustres del [...] Continue Reading
 • Poblenou, del tejado a la arqueología industrial

  En esta ruta os proponemos descubrir como esta emblemática barriada de Barcelona pasó de ser un solar plagado de huertos a una zona industrial que acabó siendo conocida como “el Manchester catalán”. Cuna de movimientos obreros y sindicalistas. Sus calles esconden más de una historia por descubrir. La idea es descubrir algunas  tumbas ilustres en [...] Continue Reading
 • Descubriendo a Puig i Cadafalch

  Salida donde repasaremos la figura de Josep Puig i Cadafalch, arquitecto de referencia del modernismo. Visitaremos sus principales obras en el Eixample barcelonés: la historia de sus propietarios, el simbolismo de las fachadas y entraremos en varias fincas si son abiertas. Descubre Puig i Cadafalch en estado puro. Estado: REALIZADO Fecha:  23 de febrero de 2020 [...] Continue Reading
 • Descobrint a Puig i Cadafalch

  Sortida on repassarem la figura d'en Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de referència del modernisme. Visitarem les seves principals obres a l'Eixample barceloní: la història dels seus propietaris, el simbolisme de les façanes i entrarem a diverses finques si són obertes. Descobreix Puig i Cadafalch en estat pur.   Estat: REALITZAT Data: 23 de febrer de [...] Continue Reading
 • Christmas Dinner

  As you know, Vennmón celebrates the latest gastronomic event of the year with Christmas dinner. This, besides being special to be the last one, is characteristic to look for (even more) an enjoyable gastronomic experience with your colleagues in the language exchanges, friends and family. The restaurant we have chosen this year is La Lluna. [...] Continue Reading
 • Sopar de Nadal

  Com bé sabeu Vennmón celebra el darrer esdeveniment gastronòmic de l'any amb el sopar de Nadal. Aquest, més enllà de ser especial per a ser el darrer ho és per buscar (més encara) que gaudiu d'una gran experiència gastronòmica amb els companys dels intercanvis lingüístics, amics i família. El restaurant que hem escollit enguany és [...] Continue Reading
 • Cena de Navidad

  Como bien sabéis Vennmón celebra el último evento gastronómico del año con la cena de Navidad. Este, más allá de ser especial para ser el último lo es para buscar (más aún) que disfrute de una gran experiencia gastronómica con los compañeros de los intercambios lingüísticos, amigos y familia. El restaurante que hemos escogido este [...] Continue Reading