• The Jews, the Call from Barcelona

  In medieval Barcelona we find people from all over the world: Occitan, Spanish, French, English, Italian, etc. Most are Christians, but there is an important Jewish community that lives in the “Call”. Their relationships used to be more towards coexistence than to the conflict, however, there were no specific outbreaks of anti-Semitism, which led to [...] Continue Reading
 • Los judíos, el Call de Barcelona

  En la Barcelona medieval encontramos gentes de todas partes: occitanos, castellanos, franceses, ingleses, italianos,etc.  La mayoría son cristianos, pero existe una importante comunidad judía que vive en el Call. Sus relaciones solían tender más hacia la coexistencia que hacia el conflicto. No obstante, no faltaron estallidos puntuales de antisemitismo, que provocaron la "Disputa de Barcelona" [...] Continue Reading
 • Els jueus, el Call de Barcelona

  A la Barcelona medieval trobem gent de tot arreu: occitans, castellans, francesos, anglesos, italians, etc. La majoria són cristians, però hi ha una important comunitat jueva que viu al Call. Les seves relacions solien ser més cap a la coexistència que cap al conflicte, no obstant això, no van faltar esclats puntuals d’antisemitisme, que van [...] Continue Reading
 • Continuing activity partially

  Vennmón will resume the activity in part, carrying out the cultural routes. These, as it cannot be otherwise, will be carried out with extraordinary rules. Regulations: Everyone should wear gloves and a mask. There will be no physical contact. We will keep our distance from each other. There is a maximum capacity of 6 people. [...] Continue Reading
 • Reprenem l’activitat parcialment

   Vennmón reprèn l’activitat de manera parcial realitzant les  rutes culturals. Aquestes, com no pot ser d’altra manera, es realitzaran amb normes extraordinàries.   Normativa: Tothom ha de portar guants i mascareta. No hi haurà contacte físic. Mantindrem les distàncies entre nosaltres. Hi ha un aforament màxim de 6 persones. Els pagaments es realitzaran per transferència bancària [...] Continue Reading
 • Retomamos la actividad parcialmente

  Vennmón retoma la actividad de manera parcial realizando las rutas culturales. Estas, como no puede ser de otra manera, se realizarán bajo normas extraordinarias. Normativa: Todo el mundo debe llevar guantes y mascarilla. No habrá contacto físico. Mantendremos las distancias entre nosotros. Hay un aforo máximo de 6 personas. Los pagos se realizarán por transferencia [...] Continue Reading
 • Measures of containment COVID-19

  As a result of activation coronavirus containment measures, Vennmón intercanvis lingüístics will be closed until further notice. On March 14, 2020, the containment measures announced by the Government of the Generalitat are: The Government of the Generalitat has announced the confinement of all Catalonia and it will ask the State to close ports, airports and [...] Continue Reading
 • Mesures de contenció COVID-19

  A conseqüència de l'activació de les mesures de contenció del coronavirus Vennmón intercanvis lingüístics romandrà tancat fins a nou avís. A data de 14 de març de 2020 les mesures de contenció que ha anunciat el Govern de la Generalitat són les següents: El Govern de la Generalitat ha anunciat el confinament de tot Catalunya. Demanarà a [...] Continue Reading
 • Medidas de contención COVID-19

  A consecuencia de la activación de las medidas de contención del coronavirus Vennmón intercanvis lingüístics permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. A fecha de 14 de marzo de 2020 las medidas de contención que ha anunciado el Govern de la Generalitat son las siguientes: El Govern de la Generalitat ha anunciado el confinamiento de toda Catalunya [...] Continue Reading
 • L’intens olor a mar: la Barceloneta

  La Barceloneta va ser tot aigua fins al s. XVIII. El terreny que actualment ocupa el barri s'ha anat creant amb el temps, començant amb la construcció d'un primer dic al s. XIV i el primer port en el s. XVII quan l'illa de Mayals va quedar unida a la ciutat, on van col·locar la [...] Continue Reading
 • El intenso olor a mar: la Barceloneta

  La Barceloneta fue todo agua hasta el s XVIII. El terreno que actualmente ocupa el barrio se ha ido creando con el tiempo, comenzando con la construcción de un primer dique en el s.XIV y el primer puerto en el s. XVII cuando la Isla de Mayals quedó unida a la ciudad, donde colocaron la [...] Continue Reading
 • The intense scent of the sea: La Barceloneta

  The Barceloneta was all water until the s. XVIII. The land that currently occupies the neighborhood has been created over time, beginning with the construction of a first dam in the s. XIV and the first port in the s. XVII when the island of Mayals was united to the city, where they placed the [...] Continue Reading
 • De los jardines de Gràcia a Lesseps: descubriendo Gràcia

  Gràcia nace en el 1626 cuando se estableció el noviciado de los Carmelitas Descalzos en el Convento de Nuestra Señora de Gràcia, conocido popularmente como Els Josepets porque la advocación de la orden era a San José, y los novicios jovencitos. Este paseo se inicia en "Els Jardinets de Gràcia" y llega hasta la Plaça [...] Continue Reading
 • Des dels Jardinets a Lesseps: descobrint Gràcia

  Gràcia neix en el 1626 quan es va establir el noviciat dels Carmelites Descalços en el Convent de La nostra Senyora de Gràcia, conegut popularment com Els Josepets perquè l'advocació de l'ordre era a San José, i els novicis jovenets. Aquest passeig s'inicia en "Els Jardinets de Gràcia" i arriba fins a la Plaça Lesseps, [...] Continue Reading
 • From the gardens of Gràcia to Lesseps: discovering Gràcia

  Gràcia was born in 1626 when the novitiate of the Discalced Carmelites was established in the Convent of Our Lady of Gràcia, popularly known as Els Josepets because the dedication of the order was to San José, and the young novices. This walk starts at "Els Jardinets de Gràcia" and goes to the Plaça Lesseps, [...] Continue Reading
 • The oil of olive: the liquid gold of the Mediterranean diet

  The oil of olive is one of the pillars of the Mediterranean diet, recognised all over like one of the healthiest and balanced; a gastronomic an age-old culinary tradition that has modelled our landscapes and has marked the rhythm of the time of the rural surroundings along the centuries. With all this, meet enough the [...] Continue Reading
 • L’oli d’oliva: l’or líquid de la dieta mediterrània

  L'oli d'oliva és un dels pilars de la dieta mediterrània, reconeguda arreu com una de les més saludables i equilibrades; una tradició gastronòmica mil·lenària que ha modelat els nostres paisatges i ha marcat el ritme del temps dels entorns rurals al llarg dels segles. Amb tot això, coneixem prou l'anomenat "or líquid"? Quines són les [...] Continue Reading
 • El aceite de oliva: el oro líquido de la dieta mediterránea

  El aceite de oliva es uno de los pilares de la dieta mediterránea, reconocida por todas partes como una de las más saludables y equilibradas; una tradición gastronómica milenaria que ha modelado nuestros paisajes y ha marcado el ritmo del tiempo de los entornos rurales a lo largo de los siglos. Con todo esto, conocemos [...] Continue Reading
 • Poblenou, from the roof to the industrial archeology

  On this route, we suggest you discover how this emblematic Barcelona quarter went from being a site full of orchards to an industrial area that ended up being known as "the Catalan Manchester". Cradle of workers' and trade unionist  movements. Its streets hide more than one story to discover as some of the illustrious graves [...] Continue Reading
 • Poblenou, del teulat a l’arqueologia industrial

  En aquesta ruta us proposem descobrir com aquesta emblemàtica barriada de Barcelona va passar de ser un solar ple d'horts a una zona industrial que va acabar sent coneguda com "el Manchester català". Cuna de moviments obrers i sindicalistes. Els seus carrers amaguen més d'una història per descobrir com algunes de les tombes il·lustres del [...] Continue Reading